Ngày cập nhật 15/09/2016
Bản in

Số ký hiệu :
Ngày ban hành : 15/08/2016
Nguồn :
Tệp đính kèm : Mazars report E.PDF
Mazars report V.PDF
Tiêu đề : Báo cáo kiểm toán