Ngày cập nhật 22/07/2019
Bản in

Số ký hiệu : BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
Ngày ban hành : 20/06/2019
Nguồn :
Tệp đính kèm : AASC_Bao cao kiem toan 2018_TA.PDF
AASC_Bao cao kiem toan 2018_TV.PDF
Tiêu đề : BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
Báo cáo tài chính của dự án đã được kiểm toán năm 2018.