Ngày cập nhật 07/11/2012
Bản in

Số ký hiệu : 68/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành : 12/09/2012
Nguồn : Chính phủ
Tệp đính kèm : ND_68-2012-NĐ-CP_Sua doi ND85.doc
Tiêu đề : Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng