Ngày cập nhật 07/11/2012
Bản in

Số ký hiệu : Thông tư 07/2012/TT-BXD
Ngày ban hành : 26/10/2012
Nguồn : Bộ Xây dựng
Tệp đính kèm : TT_07-2012-TT-BXD_Chi phi Tu van nuoc ngoai.doc
Tiêu đề : Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam
Thông tư này hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện các dịch vụ tư vấn trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam, bao gồm: lập quy hoạch xây dựng, lập quy hoạch đô thị (sau đây gọi chung là lập quy hoạch xây dựng), khảo sát xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và một số dịch vụ tư vấn xây dựng khác