Ngày cập nhật 24/07/2015
Bản in

Số ký hiệu :
Ngày ban hành : 30/06/2015
Nguồn : Mazars Việt Nam
Tệp đính kèm : Audited Report 31DEC14 - PMU - ENG.PDF
Audited Report 31DEC14- Viet Duc - VIE.PDF
Tiêu đề : Báo cáo tài chính mục đích đặc biệt và các báo cáo kiểm toán độc lập
Báo cáo tài chính mục đích đặc biệt và các báo cáo kiểm toán độc lập

Dự án xây dựng trường Đại học Việt Đức
Khoản tín dụng số 4786-VN
Hợp phần thực hiện tại Ban quản lý Dự án - Bộ giáo dục và Đào tạo

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014