THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - VGU-W-03-CP5

04/05/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - VGU-W-03-CP4

04/05/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - VGU-G-03-GP2

11/03/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Dự án:               Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức Tín dụng số:     IDA 4786-VN Tên hợp đồng:    ...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - VGU-G-03-GP1

06/03/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - VGU-W-03-CP3 - LÔ SỐ 2

05/01/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Dự án:                   Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức Tín dụng số