Kết quả đánh giá lựa chọn danh sách ngắn
17/04/2015 14:47:42 GMT + 7 Email Print

Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức

Tín dụng số: TF 94434, IDA 4786

Gói thầu:        Kiểm toán độc lập cho 3 năm tiếp theo của dự án (từ 2014 – 2016)

                        VGU-S-04-01b

Danh sách ngắn:

1.    Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

2.    Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

3.    Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

4.    Công ty TNHH Nexia STT

5.    Công ty TNHH Mazars Việt Nam

6.    Công ty TNHH KPMG

Các Tin Liên Quan