Thông báo tuyển dụng kỹ sư xây dựng
19/10/2016 10:18:52 GMT + 7 Email Print
Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trân
trọng thông báo kết quả tuyển dụng tư vấn cá nhân như sau:
Kỹ sư xây dựng được tuyển chọn:
1. Nguyễn Viết Hài
Loại hợp đồng: Hợp đồng theo thời gian
Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 8 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017
Các Tin Liên Quan