Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Lã Vương Bằng, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức
29/10/2018 14:52:46 GMT + 7 Email Print


THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Lã Vương Bằng,

Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức

 

Căn cứ Quyết định số 4572/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Ông Lã Vương Bằng -Trưởng phòng Quản lý dự án, Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức (thay ông Ngô Toàn Thắng) cho đến khi kết thúc Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Quản lý Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức ( Ban QLDA) trân trọng thông báo và giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại của Ông Lã Vương Bằng– Giám đốc Ban QLDA đến các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện liên hệ công tác.

Chữ ký của Ông Lã Vương BằngCác Tin Liên Quan