THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - VGU-W-03-CP3 - LOT 1
05/01/2019 13:02:33 GMT + 7 Email Print

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án:                   Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức

Tín dụng số.:           IDA 4786-VN

Tên hợp đồng:         Xây dựng Nhà học số 1, 2, 3, 5, 6 và Mái che lối đi bộ, bao gồm 02 lô:

                             Lô số 1: Xây dựng Nhà học số 1, 2, 3

                             Lô số 2: Xây dựng Nhà học số 5, 6 và Mái che lối đi bộ

Số tham chiếu.:       VGU-W-03-CP3

Nguồn vốn:             IDA – Ngân hàng Thế giới;

Phương pháp đấu thầu: Đấu thầu quốc tế (ICB)

Giá gói thầu:            517.353.742.000 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí)

                             Lô số 1: 267.021.555.000 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí)

                             Lô số 2: 250.332.187.000 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí)

Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, giá dự thầu công bố tại lễ mở thầu và giá đánh giá, bao gồm:

LÔ SỐ 1

TT

Tên nhà thầu

Giá dự thầu

(VNĐ)

Giá dự thầu sau giảm giá

(VNĐ)

Giá đánh giá

(VNĐ)

1

Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP

255.030.528.050

253.755.465.478

253.737.451.753

2

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP

263.416.992.000

263.416.992.000

263.510.119.091

 

Tên các nhà thầu bị loại và lý do bị loại:

-          Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long: Hồ sơ dự thầu không đáp ứng.

-          Liên danh Vinaconex 9 - Licogi 18 - Thuận An: Hồ sơ dự thầu không đáp ứng.

Tên nhà thầu trúng thầu và Giá trúng thầu Lô số 1:

-          Nhà thầu được đề nghị trao hợp đồng: Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP;

-          Địa chỉ: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

-          Giá đề nghị trúng thầu: 265.754.758.541 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí);

-          Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;

-          Thời gian thực hiện hợp đồng: 690 ngày

-          Quyết định phê duyệt điều chỉnh kết quả lựa chọn nhà thầu: số 2493/QĐ-QLCDA ngày 09/11/2018 của Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng Nhà học số 1, 2, 3, 5, 6 (VGU-W-03-CP3) thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức.

Quy mô hợp đồng: Thi công Xây dựng Nhà học số 1, 2, 3 thuộc khuôn viên mới trường Đại học Việt Đức.

Các Tin Liên Quan