THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU - VGU-W-03-CP5
04/05/2019 14:31:42 GMT + 7 Email Print

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án:                    Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức

Tín dụng số.:           IDA 4786-VN

Tên hợp đồng:         Cảnh quan toàn trường, bao gồm 02 lô:

                             Lô số 1: Cây xanh và cảnh quan khu vực DP1, DP3

                             Lô số 2: Cây xanh và cảnh quan khu vực DP2, DP4

Số tham chiếu.:       VGU-W-03-CP5

Nguồn vốn:             IDA – Ngân hàng Thế giới;

Phương pháp đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

Giá gói thầu:            126.066.834.000 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí)

                             Lô số 1: 62.961.518.000 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí)

                             Lô số 2: 63.105.316.000 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí)

Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, giá dự thầu công bố tại lễ mở thầu và giá đánh giá, bao gồm:

TT

Tên nhà thầu

Giá dự thầu

(VNĐ)

Giá dự thầu sau khi giảm giá

(VNĐ)

Giá đánh giá

(VNĐ)

1

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Miền Nam

Lô 1: 49.891.309.000

Lô 2: 65.140.072.000

Lô 1: 32.429.424.567

Lô 2: 42.340.966.631

Lô 1: 32.429.424.567

Lô 2: 42.340.966.631

2

Công ty TNHH Kiến trúc phong cảnh Hà Nội

Lô 1: 58.694.751.000

Lô 2: 56.438.373.000

Lô 1: 55.635.957.025

Lô 2: 53.497.166.975

Lô 1: 55.635.957.025

Lô 2: 53.497.166.975

3

Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 14 và Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

Lô 1: 56.038.000.000

Lô 2: 57.155.000.000

Lô 1: 53.289.335.150

Lô 2: 54.297.250.950

Lô 1: 53.289.335.150

Lô 2: 54.297.250.950

4

Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Cây xanh Hà Đô và Công ty cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68

Lô 1: 52.964.531.000

Lô 2: 52.473.110.000

Lô 1: 54.591.024.200

Lô 2: 54.124.465.900

Lô 1: 54.591.024.200

Lô 2: 54.124.465.900

 

Tên các nhà thầu bị loại và lý do bị loại:

-          Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Miền Nam: Hồ sơ dự thầu không đáp ứng;

-          Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 14 và Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên: Hồ sơ dự thầu không đáp ứng

Tên nhà thầu trúng thầu và Giá trúng thầu:

LÔ SỐ 1

-          Nhà thầu được đề nghị trao hợp đồng: Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Cây xanh Hà Đô và Công ty cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68;

-          Địa chỉ: số 5 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội;

-          Giá đề nghị trúng thầu: 58.718.105.630 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí);

-          Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

-          Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng

LÔ SỐ 2

-          Nhà thầu được đề nghị trao hợp đồng: Công ty TNHH Kiến trúc phong cảnh Hà Nội;

-          Địa chỉ: số 223 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội;

-          Giá đề nghị trúng thầu: 57.541.552.798 VNĐ (bao gồm thuế và dự phòng phí);

-          Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng

-          Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: số 04/QĐ-DAĐHVĐ ngày 26/02/2019 của Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cảnh quan toàn trường (VGU-W-03-CP5) thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức.

Quy mô hợp đồng: Thi công cảnh quan và cây xanh các khu vực DP1, DP3, DP2 và DP4 khuôn viên mới trường Đại học Việt Đức
Các Tin Liên Quan