Tin tuyển dụng

CHUYÊN GIA MÔI TRƯỜNG (VGU-IC-04-09)

08/04/2019

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM (LỰA CHỌN TƯ VẤN CÁ NHÂN THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC TÍN DỤNG: IDA 47860 CHUYÊN GIA MÔI TRƯỜNG (VGU-IC-04-09) Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng thế...

KỸ SƯ TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

08/04/2019

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM (LỰA CHỌN TƯ VẤN CÁ NHÂN THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC TÍN DỤNG: IDA 47860 KỸ SƯ TRƯỞNG CÔNG TRÌNH Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng thế giới cho...

International Procurement Specialist

25/06/2018

Country: Vietnam

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

01/03/2017

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QUẢN LÝ CHI PHÍ

01/03/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt - Đức, với mục tiêu phát triển  trường đại học trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm các trường...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

01/03/2017

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt - Đức, với mục tiêu phát triển  trường đại học trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của...

TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH

01/03/2017

TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt - Đức, với mục tiêu phát triển  trường đại học trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam,...

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG

01/03/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt - Đức, với mục tiêu phát triển  trường đại học trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm các trường...

Tuyển dụng nhân viên hành chính

24/04/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt - Đức, với mục tiêu phát triển  trường đại học trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm các trường...

Tuyển dụng phiên dịch

24/04/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt - Đức, với mục tiêu phát triển  trường đại học trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm các trường...

Thông báo tuyển dụng kỹ sư xây dựng

19/10/2016

Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trân

Thông tin tuyển dụng tư vấn cá nhân

18/07/2016

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TƯ VẤN CÁ NHÂN

Kết quả lựa chọn phiên dịch (phía Nam)

30/12/2015

Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng Phiên dịch  cho văn phòng phía Nam như sau:

Kết quả lựa chọn kế toán (phía Nam)

30/12/2015

Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng Kế toán cho văn phòng phía Nam như sau:

Kết quả lựa chọn kỹ sư xây dựng

30/12/2015

Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng kỹ sư xây dựng như sau:

Tuyển dụng chuyên gia đấu thầu trong nước

24/11/2015

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt - Đức và sẽ áp dụng một phần từ nguồn vốn này cho vị trí Chuyên gia đấu thầu làm việc cho Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức tại...

Tuyển dụng: international procurement specialist

05/11/2015

The Ministry of Education and Training has received a loan from the special fund resources of the World Bank (WB) toward the New Model University Project, aiming to develop the University to become a top training and research center of Vietnam as well as a university meeting regional and international standards

Kết quả tuyển chọn

13/09/2015

Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng tư vấn cá nhân như sau:

Tuyển dụng phiên dịch

19/05/2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt - Đức, với mục tiêu phát triển  trường đại học trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm các trường...

Tuyển dụng chuyên gia đấu thầu trong nước

04/11/2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt - Đức, với mục tiêu phát triển  trường đại học trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm các trường...

Ttuyển dụng chuyên gia kỹ sư xây dựng

19/05/2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt - Đức, với mục tiêu phát triển  trường đại học trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm các trường...

Tuyển dụng chuyên gia kế toán

04/11/2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt - Đức, với mục tiêu phát triển  trường đại học trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm các trường...

Kết quả lựa chọn kỹ sư xây dựng

17/12/2014

Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng kỹ sư xây dựng như sau:

Tuyển dụng phiên dịch

20/11/2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt - Đức, với mục tiêu phát triển  trường đại học trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm các trường...

Tuyển dụng chuyên gia kỹ sư xây dựng

28/10/2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt - Đức, với mục tiêu phát triển  trường đại học trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm các trường...

Tuyển dụng chuyên gia kế toán

20/11/2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt Đức, với mục tiêu phát triển  trường đại học trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm các trường đại...

Tuyển dụng chuyên gia đấu thầu trong nước

20/11/2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt - Đức, với mục tiêu phát triển  trường đại học trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, ngang tầm các trường...

Tuyển dụng Kỹ thuật viên CNTT

13/05/2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng chuyên gia đấu thầu trong nước

16/06/2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhận một khoản tín dụng từ các nguồn vốn đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án thành lập trường Đại học Việt - Đức, với mục tiêu phát...

VACANCY ANNOUCEMENT: International Procurement Expert

29/04/2014

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING THE PROJECT MANAGEMENT UNIT OF THE NEW MODEL UNIVERSITY PROJECT VACANCY ANNOUCEMENT

Tuyển dụng Tư vấn Luật cho Ban quản lý Dự án

15/06/2013

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAININGTHE PROJECT MANAGEMENT UNIT OF THE NEW MODEL UNIVERSITY PROJECTVACANCY ANNOUCEMENTThe Ministry of Education and Training has received a loan from the special fund resources of the World Bank toward the Project of establishing Vietnam Germany University, aims to develop the University becoming a top training and research center of Vietnam as well as a university...