KỸ SƯ TRƯỞNG CÔNG TRÌNH
08/04/2019 10:43:11 GMT + 7 Email Print

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(LỰA CHỌN TƯ VẤN CÁ NHÂN THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

TÍN DỤNG: IDA 47860

KỸ SƯ TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng thế giới cho Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức và một phần của khoản tín dụng này sẽ được dùng để chi trả cho các dịch vụ tư vấn.

Dịch vụ tư vấn (sau đây gọi là “Dịch vụ”) bao gồm:

MÔ TẢ

Kỹ sư trưởng công trình làm việc cho Ban quản lý dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức (PMU) là người chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề về quản lý dự án liên quan đến tất cả các khía cạnh xây dựng dân dụng của Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức.

Kỹ sư trưởng công trình làm việc cho PMU cần đảm bảo rằng dự án được thực hiện theo đúng các chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới và quy định của Việt Nam.

PHẠM VI CÔNG VIỆC

1.      Nhiệm vụ chung

-            Chịu trách nhiệm trợ giúp Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức (PMU) trong việc quản lý Dự án liên quan đến tất cả các khía cạnh xây dựng dân dụng công trình;

-            Cùng với các kỹ sư, kiến ​​trúc sư chịu trách nhiệm hỗ trợ PMU giám sát, quản lý tất cả các giai đoạn từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành và giám sát việc hoàn thành công trình xây dựng theo đúng bản vẽ, thông số kỹ thuật và theo các quy định và quy chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam. Thiết lập nhiệm vụ và giám sát luồng thông tin giữa Tư vấn thiết kế và các tư vấn khác;

-            Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng. Chịu trách nhiệm về tất cả các lĩnh vực quản lý dự án như kiểm tra dự toán bao gồm đề nghị thanh toán của Tư vấn quản lý chi phí, lập và kiểm soát tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý hợp đồng, hỗ trợ đàm phán hợp đồng, lập báo cáo đánh giá kỹ thuật, chuẩn bị hồ sơ mời thầu;

-            Chịu trách nhiệm lập, điều phối và thống nhất kế hoạch thiết kế chi tiết với tất cả các tư vấn, sau đó, lập tiến độ tổng thể dự án và trình PMU phê duyệt. Quản lý và giám sát Tư vấn thiết kế trong việc đệ trình hồ sơ thiết kế nhằm đảm bảo hồ sơ được phê duyệt kịp thời ở tất cả các giai đoạn. Giám sát và đôn đốc các tư vấn khác triển khai nhiệm vụ theo ý kiến của Tư vấn Quản lý dự án và PMU dựa trên tiến độ đã lập;

-            Hỗ trợ PMU thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ngân hàng Thế giới nhằm đảm bảo tiến độ của dự án ở tất cả các giai đoạn;

-            Hỗ trợ PMU tổ chức, phối hợp thực hiện các hoạt động và hoàn thành dự án trong phạm vi ngân sách và thời gian được phê duyệt. Xây dựng quy trình quản lý dự án chung và cụ thể cho từng hạng mục công việc;  

-            Chịu trách nhiệm chủ trì việc tổ chức và tham dự định kỳ tất cả các cuộc họp về thiết kế, và các cuộc họp trên công trường với các bên liên quan ở giai đoạn thi công xây lắp;

-            Trong thời gian thi công, chịu trách nhiệm giám sát Tư vấn quản lý chi phí nhằm đảm bảo không vượt quá ngân sách khi hoàn thành dự án;

-            Thay mặt PMU chủ trì việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án (báo cáo, biên bản và các tài liệu liên quan khác cần thiết về tiến độ của dự án);

-            Chịu trách nhiệm kiểm tra sản phẩm bàn giao của các tư vấn khác theo yêu cầu của PMU;

-            Chịu trách nhiệm chủ trì việc báo cáo cho Lãnh đạo PMU, yêu cầu các tư vấn báo cáo Lãnh đạo PMU. Lập Báo cáo nghiệm thu sản phẩm bàn giao (ví dụ: hồ sơ thiết kế, báo cáo giám sát thi công, giai đoạn/hạng mục thi công…) theo yêu cầu của PMU;

-            Thiết lập và điều phối cơ chế, quy trình thông tin liên lạc chính thức và không chính thức phục vụ cho công tác phát triển thiết kế. Lưu trữ, quản lý các hồ sơ liên quan đến dự án, bao gồm cả bản in, bản điện tử và mô hình. Thiết lập một hệ thống lưu file và đánh số bản vẽ để các tư vấn thiết kế khác cùng sử dụng. Hàng tháng phải cập nhật, sao lưu dữ liệu điện tử ra đĩa CD/DVD và cung cấp báo cáo tiến độ dự án;

-            Quản lý, điều phối và giám sát các tư vấn và nhà thầu khi họ tiến hành thử nghiệm và vận hành thử công trình;

-            Chủ trì tìm kiếm các giải pháp để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện ở tất cả các giai đoạn.

2.    Phạm vi công việc của Kỹ sư trưởng trong giai đoạn thiết kế xây dựng dự án

Phạm vi công việc trong giai đoạn lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

-            Tthiết lập quy trình giám sát, kiểm soát và thống nhất phạm vi công việc và phát sinh chi phí cùng với PMU, Tư vấn Quản lý chi phí và các nhóm tư vấn khác;

-            Quản lý và điều phối công tác thiết kế của Tư vấn thiết kế cho phù hợp với các yêu cầu về chất lượng hồ sơ thiết kế. Kiểm tra và rà soát các bản vẽ và thông số kỹ thuật của Tư vấn thiết kế theo tiêu chuẩn quy hoạch của Việt Nam, các quy định xây dựng, điều kiện khí hậu địa phương và điều kiện xã hội của khu vực thi công. Phối hợp rà soát cùng với đơn vị kiểm tra dựa trên luật pháp Việt Nam. Kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công với hồ sơ Thiết kế cơ sở đã được duyệt;

-            Chủ trì việc rà soát các thông số kỹ thuật được đề xuất cuối cùng liên quan đến vật liệu đã sử dụng, và báo cáo kết quả cho PMU;

-            Chủ trì việc điều phối danh mục các bản vẽ phục vụ cho công tác đấu thầu. Hỗ trợ PMU trong quá trình đấu thầu theo quy trình đã thống nhất, và theo các quy định về đấu thầu giữa các bên và dựa trên hướng dẫn về đấu thầu của Ngân hàng Thế giới. Hỗ trợ PMU phê duyệt hồ sơ thầu theo hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới. Phối hợp với Tư vấn Quản lý chi phí trong việc điều phối quy trình đấu thầu;  

-            Thay mặt Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chỉ dẫn cho các nhà thầu. Xúc tiến, xem xét và giám sát việc cung cấp thông tin kịp thời cho các nhà thầu;

-            Chủ trì việc giám sát và quản lý quy trình lắp đặt phòng thí nghiệm và thiết bị bên trong phòng thí nghiệm nhằm đảm bảo các phòng thí nghiệm và thiết bị được lắp đặt dựa trên các tiêu chuẩn đã thống nhất. Chỉ dẫn tư vấn giám sát kiểm soát các nhà thầu nhằm đảm bảo công tác lắp đặt được thực hiện một cách chính xác;

-            Chủ trì việc quản lý việc xem xét và phê duyệt tất cả bản vẽ thi công và thông tin về sự phù hợp của sản phẩm của Tư vấn thiết kế;

-            Chủ trì việc tiếp nhận, xem xét và giải quyết các khiếu nại liên quan đến hợp đồng và báo cáo cho Chủ đầu tư. Đề xuất các giải pháp nhanh chóng, hiệu quả về chi phí để khắc phục những thiếu sót. Tham khảo ý kiến ​​ca Tư vấn quản lý chi phí về các giải pháp nhanh chóng, hiệu quả về chi phí.

Phạm vi công việc trong giai đoạn thi công và lắp đặt thiết bị

-            Tổ chức khởi công xây dựng. Tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu và phối hợp với Tư vấn giám sát thi công;

-            Theo dõi hoạt động của các nhà thầu, tư vấn giám sát và các bên liên quan về việc hoàn thành các sản phẩm bàn giao và các sản phẩm theo Hợp đồng (Điều khoản tham chiếu của hợp đồng);

-            Giám sát các quy trình chất lượng của Tư vấn thiết kế về việc thực hiện hợp đồng và bàn giao sản phẩm;

-            Giám sát các nhà thầu và nhà cung cấp trong việc sản xuất cấu kiện bên ngoài công trường, và báo cáo cho Chủ đầu tư. Cùng với Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch và tiến độ cho các trường hợp này;

-            Giám sát quy trình đảm bảo chất lượng trên công trường theo các bộ luật xây dựng hiện hành của Việt Nam và đồng thời, cung cấp thông tin từ tư vấn cho nhà thầu trên công trường. Đơn giản hóa thủ tục để giải quyết nhanh chóng các vấn đề trên công trường. Trao đổi với Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư về thực trạng trên công trường. Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin chính thức và không chính thức dựa trên sự thống nhất với Chủ đầu tư;

-            Giám sát việc tổ chức nhân sự của nhà thầu trên công trường. Lập Kế hoạch quản lý công trường và Tiến độ cùng với Tư vấn giám sát. Trong Kế hoạch quản lý công trường, đề xuất nơi lưu trữ vật liệu cho từng nhà thầu, vị trí đặt xe cần cẩu và các phương tiện khác trên công trường, tiếp cận các khu vực trên công trường, v.v. Theo dõi Tiến độ liên quan đến số lượng nhà thầu được phép hoạt động trên công trường trong thời gian cụ thể, theo dõi sự tham gia của các nhà thầu trên công trường;

-            Xem xét và điều chỉnh các trường hợp và quyền lợi có thể phát sinh do điều chỉnh hợp đồng;

-            Chịu trách nhiệm chủ trì việc lập báo cáo hàng tuần/hàng tháng dựa trên các báo cáo của tư vấn cho giai đoạn thi công trên công trường và lưu trữ hồ sơ quá trình thi công để lập báo cáo kết thúc dự án;

-            Chủ trì việc lập báo cáo khẩn cấp bằng văn bản (theo yêu cầu của PMU) về các vấn đề liên quan đến thi công và hợp đồng. Đề xuất các giải pháp nhanh chóng và hiệu quả về chi phí để khắc phục những thiếu sót. Tham khảo ý kiến ​​ca Tư vấn Quản lý chi phí về các giải pháp nhanh chóng và hiệu quả về chi phí;

-            Xem xét đề xuất của tư vấn liên quan đến tiến độ, tính khả thi và hiệu quả chi phí;

-            Tổ chức phê duyệt một lần những thiết bị cùng loại mà đã được đề xuất và sẽ được lắp đặt nhiều lần trên công trường;

-            Chịu trách nhiệm quản lý Tư vấn giám sát nhằm kiểm tra, giám sát và đôn đốc tư vấn thực hiện các giải pháp về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy, kiểm tra việc cung cấp vật liệu và thiết bị của nhà thầu.

-            Giám sát các tư vấn dựa trên thông số kỹ thuật đã thống nhất và chỉ dẫn của Chủ đầu tư;

-            Chủ trì việc giám sát việc thi công các hạng mục còn thiếu sót của nhà thầu để hoàn thành công trình;

-            Cùng với đơn vị thụ hưởng chịu trách nhiệm chủ trì việc hỗ trợ và điều phối việc khắc phục sửa chữa các sai sót của các nhà thầu;

-            Cùng với Tư vấn giám sát chịu trách nhiệm theo dõi hợp đồng để huy động nhân sự của nhà thầu và theo dõi các tài liệu lưu trữ của các nhà thầu trên công trường. Báo cáo cho Chủ đầu tư những nhà thầu không thực hiện đúng hợp đồng trong việc huy động nhân sự hoặc sử dụng vật liệu sai mục đích.

3.    Phạm vi công việc trong giai đoạn kết thúc dự án

-            Hỗ trợ công tác ban hành báo cáo hoàn thành công việc;

-            Quản lý, điều phối và thúc đẩy hoàn thiện tất cả các tài liệu và sổ tay liên quan đến vận hành và bảo trì, cũng như bảo hành công trình.

-            Quản lý việc hoàn thiện Hồ sơ về Môi trường, Xã hội, Y tế và An toàn lao động;

-            Điều phối và quản lý việc sửa chữa khắc phục các sai sót và cung cấp các tài liệu liên quan cho PMU để biết thông tin trong giai đoạn sửa chữa sai sót;

-            Kiểm tra công tác hoàn thành các sản phẩm bàn giao theo hợp đồng đối với từng công việc trên công trường và của các nhóm tư vấn;

-            Lập báo cáo kết thúc Dự án.

 


THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

-            Làm việc toàn thời gian đến khi kết thúc dự án vào tháng 12/2020.

-            Địa điểm: Văn phòng công trường PMU tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

-            Hợp đồng được ký từng năm và có thể được gia hạn nếu hoàn thành các yêu cầu công việc.

-            Thời gian thử việc: 3 tháng.

-            Thù lao: Thương lượng

-            Đánh giá hiệu quả làm việc: 3 tháng một lần

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

-            Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng hoặc các chuyên ngành liên quan. Ưu tiên các ứng viên có bằng sau đại học và có chứng chỉ hành nghề chuyên môn;

-            Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý xây dựng ở quy mô lớn, bao gồm các công trình dân dụng, kết cấu, trong đó có ít nhất 3 dự án xây dựng có tính chất tương tự;

-            Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương tự bao gồm trưởng phòng kỹ thuật, giám đốc dự án hoặc tương đương.

-            Có kinh nghiệm làm việc tại ít nhất 2 công trường xây dựng với mật độ xây dựng và tính chất phức hợp tương tự (mức độ tương tự khoảng 50%) với điều kiện địa lý, địa chất và khí hậu tương tự như trên công trường xây dựng khuôn viên Trường Đại học Việt Đức tại Bình Dương.

LIÊN HỆ

Có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng tại địa chỉ được nêu dưới đây trong giờ hành chính: từ 8h đến 17h.

Thư Bày tỏ quan tâm phải được gửi tới địa chỉ bên dưới (nộp trực tiếp, hoặc gửi bằng đường bưu điện, hoặc bằng fax, hoặc bằng thư điện tử) trước 17h, ngày 31/5/2019 (giờ Việt Nam).

Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức

Người nhận: Ông Lã Vương Bằng – Giám đốc

Số 25 phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

ĐTHC: +84 24 3938 8623; ĐTĐT+84 24 3937 8049

e-mail: pmu-vgu@moet.edu.vn

 

 

Các Tin Liên Quan