Thi công các công trình thuộc Phân khu 1 và Cầu Đông Z4 (VGU-W-03-CP1B)

07/11/2017

Kết quả lựa chọn nhà thầu “thi công tòa nhà hành chính, triển lãm, nhà bảo vệ, nhà chờ xe bus, cầu phí đông, hàng rào” (VGU-W-03-CP1B) thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức với những nội dung sau:
Thi công Hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ khuôn viên (VGU-W-03-CP1A)

07/11/2017

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung, san nền, đường giao thông, nhà vận hành kỹ thuật ( VGU-W-03-CP1A) thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức với các nội dung sau:
Tư vấn thử nghiệm tải trọng cọc thí nghiệm thăm dò (CMMX) (VGU-S-03-06)

07/11/2017

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thử nghiệm tải tọng cọc thí nghiệm thăm dò (VGU-S-03-06) thuộc Dự án Xây dựng Trường Ddại học Việt Đức với những nội dung sau:
Tư vấn Giám sát thi công (Apave) (VGU-S-03-08)

07/11/2017

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị ( VGU-S-03-08)  thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức với những nội dung sau:
Tư vấn kiểm toán cho 03 năm tiếp theo (2014-2016) của Dự án (Mazars Vietnam) (VGU-S-04-01b)

07/11/2017

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn Kiểm toán độc lập ( cho 3 năm tiếp theo của dự án, từ năm 2014-2016) (VGU-S-04-01b) thuộc Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức với các nội dung chính như sau: