Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói CP1A
24/10/2016 11:00:31 GMT + 7 Email Print

Dự án: Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức

Tín dụng số: IDA 4786-VN 

Tên hợp đồng: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung, san nền, đường giao thông, nhà vận hành kỹ thuật

Số tham chiếu: VGU-W-03-CP1A


TT

Tên nhà thầu

Giá dự thầu (VND)

Đánh giá HSDT (Có/không)

Giá đánh giá (VND)

Giá trị (VND)

Giảm giá

1

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

243,196,968,464

không

243,244,941,668

2

Công ty Cổ phần Licogi 16

268,417,056,000

không

270,731,968,820

3

Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 - Công ty TNHH Cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC

235,404,900,007

Giảm giá 1.5% đơn giá các hạng mục cơ điện và cấp điện

237,963,191,843

4

Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Sông Hồng - Công ty Cổ phần Xây dựng đô thị Sông Hồng

236,316,000,000

Giảm 6.000.000.000 VNĐ trên lợi nhuận của nhà thầu theo tỷ lệ % đơn giá

230,347,996,829

5

Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển kiến trúc đô thị với Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng 18

282,546,011,000

Giảm 19,7 78,220,000 trên nhân công, máy và chi phí quản lý

263,650,713,256

6

Liên danh HANDICO 36 – AD

245,279,019,779

không

245,279,019,775

7

Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP và Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai

243,267,893,609

Giảm 13% trên tổng đơn giá

211,657,776,073

8

Liên danh Tổng Công ty Xây dựng số 1-TNHH MTV - Công ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Thương mại Hải Nam

258,231,636,726

không

267,617,794,356

9

Liên danh Xây dựng công trình An Gia Phát - Đầu tư & Xây dựng 24 và Tư vấn DP

232,619,988,935

không

232,950,046,444

10

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

310,000,000,000

Giảm 4% trên toàn bộ các hạng mục

297,556,306,210

11

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

261,570,718,000

Giảm 9% trên toàn bộ đơn giá các hạng mục

238,029,353,328

12

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC

248,418,289,566

Giảm 5% trên toàn bộ đơn giá các hạng mục

235,997,375,085

13

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP

240,067,273,000

Giảm 1% = 2.400.673.000 toàn bộ các hạng mục

237,929,935,079


Tên các nhà thầu bị loại và lý do bị loại: không có

Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP và Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai.

Giá đề nghị của nhà thầu trúng thầu: 243,267,893,609 và 13% giảm giá trên toàn bộ đơn giá

Giá trị hợp đồng: 211,639,913,816 (sau 13% giảm giá) 

Thời gian thực hiệ hợp đồng: 30 tháng

Quy mô hợp đồng: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung, san nền, đường giao thông, nhà vận hành kỹ thuật khuôn viên mới trường Đại học Việt Đức

Các Tin Liên Quan