Ngày cập nhật 12/04/2018
Bản in

Ký hiệu : VGU-S-04-01(c)
Ngày mời thầu : 16/04/2018
Ngày đóng thầu : 02/05/2018
Tệp đính kèm : 20180402 S0401c REOI.docx
Tiêu đề : EXTERNAL AUDIT FOR THE LAST FOUR (4) YEARS OF THE PROJECT (2017-2020)

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(LỰA CHỌN CÔNG TY THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

TÍN DỤNG: IDA 47860

DỊCH VỤ: KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO 4 NĂM CUỐI CỦA DỰ ÁN (2017-2020)

KÝ HIỆU: VGU-S-04-01(c)

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng Thế giới cho Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức và một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các dịch vụ tư vấn.

Dịch vụ tư vấn (sau đây gọi là “Dịch vụ”) bao gồm:

Đối với Báo cáo tài chính năm:

-        Đưa ra các ý kiến độc lập đối với Báo cáo tài chính năm cho 4 năm cuối của dự án (Từ năm 2017 đến năm 2020) và thời gian ân hạn của dự án, phù hợp với các tiêu chuẩn kế toán áp dụng, và;

-        Đưa ra các ý kiến về việc tuân thủ luật, quy định và hiệp định tài trợ có liên quan trực tiếp và quan trọng về mặt tài chính đối với báo cáo tài chính của dự án, và;

-        Đưa ra ý kiến về sự hiệu quả của công tác kiểm soát nội bộ thông qua sự phù hợp với các yêu cầu có thể ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng về mặt tài chính đối với báo cái tài chính cũng như kiểm soát nội bộ đối với chế độ báo cáo tài chính.

Đối với Báo cáo quyết toán hạng mục/dự án hoàn thành:

-        Đưa ra ý kiến về việc tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và báo cáo quyết toán hạng mục/dự án hoàn thành, có phản ánh trung thực và hợp lý tình hình quyết toán dự án tại thời điểm lập báo cáo, có phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hay không.

Địa điểm thực hiện dịch vụ: Hà Nội và tỉnh Bình Dương.

Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo mời các công ty tư vấn có tư cách pháp nhân hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có năng lực cần thiết và kinh nghiệm liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí của danh sách ngắn như sau:

-        Có tư cách pháp lý với giấy phép kinh doanh được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền;

-        Trường hợp là công ty trong nước, phải là đơn vị được liệt kê trong danh sách được cập nhật định kỳ và thường xuyên tại trang web của Bộ Tài chính;

-        Có kinh nghiệm trong thực hiện công tác kiểm toán ở các dự án tương tự có vốn vay của Ngân hàng Thế giới;

Các tư vấn quan tâm được lựa chọn theo mục 1.9 trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Lựa chọn và Thuê tư vấn [theo các khoản Tín dụng & Tài trợ IBRD và IDA] do Bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện công bố bởi Hiệp hội tháng 5 năm 2004 và sửa đổi tháng 10 năm 2006 và tháng 5 năm 2010 ("Hướng dẫn Tư vấn"), về chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích. 

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới các hình thức của một công ty liên doanh hoặc tư vấn phụ để tăng cường năng lực của mình.

Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Tuyển chọn dựa trên Chi phí tối thiểu (LCS) quy định trong Hướng dẫn tuyển chọn Tư vấn.

Thông tin thêm có thể được cung cấp tại địa chỉ bên dưới, trong giờ hành chính, từ 8h00 đến 17h00.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi đến địa chỉ dưới đây bằng văn bản theo một trong các hình thức (trực tiếp, hoặc qua đường thư tín, hoặc thư điện tử), không muộn hơn 17h00 ngày 02/5/2018 (giờ Việt Nam).

 

Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức

Người nhận: Ông Ngô Toàn Thắng – Giám đốc

Số 12A Hai Bà Trưng ,Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội, Việt Nam.

Tel: +84 24 3938 8623; Fax: +84 24 39378049

E-mail: pmu-vgu@moet.edu.vn