Ngày cập nhật 02/12/2013
Bản in

Ký hiệu : VGU-S-03-10
Ngày mời thầu : 25/11/2013
Ngày đóng thầu : 10/12/2013
Tệp đính kèm : QCBS-QBS-FBS-LCS-ContractAwardTemplate.pdf
Tiêu đề : LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

TÍN DỤNG: TF 94434, IDA 47860

DỊCH VỤ: LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

                                                                      KÝ HIỆU: VGU-S-03-10  

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng Thế giới cho Dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức và một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho dịch vụ tư vấn dưới đây.

Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm:

-          Tổ chức và tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường, tham vấn cộng đồng trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

-          Liệt kê, mô tả chi tiết các hoạt động, hạng mục công trình của dự án có nguy cơ gây tác động xấu đến môi trường kèm theo quy mô về không gian, thời gian, khối lượng thi công, công nghệ vận hành của từng hạng mục công trình và của cả dự án;

-           Đánh giá chung về hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án và vùng kế cận; mức độ nhạy cảm của môi trường;

-          Đánh giá, dự báo tác động của dự án đến các điều kiện tự nhiên, thành phần môi trường tự nhiên, cộng đồng và các yếu tố kinh tế - xã hội có liên quan; kết quả tham vấn cộng đồng;

-          Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến các điều kiện tự nhiên, thành phần môi trường tự nhiên, sức khỏe cộng đồng và các yếu tố kinh tế - xã hội có liên quan;

-          Danh mục công trình, chương trình quản lý và giám sát các vấn đề môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án;

Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: 6 tháng (bao gồm cả thời gian thẩm định và phê duyệt)

Địa điểm thực hiện dịch vụ: tại xã Thới hòa, huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương.

Ban Quản lý xây dựng Trường đại học Việt Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo mời các công ty tư vấn có tư cách pháp nhân hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có năng lực cần thiết và kinh nghiệm liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí của danh sách ngắn như sau:

-          Có tư cách pháp nhân với giấy phép kinh doanh được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền ở nước mà nhà thầu mang quốc tịch; có đủ điều kiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo điều 16, Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

-          Có kinh nghiệm trong thực hiện các dịch vụ tương tự (danh sách các hợp đồng đã thực hiện, bao gồm quy mô của hợp đồng, giá trị của hợp đồng, thời gian thực hiện, địa điểm và khách hàng);

-          Có kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các dịch vụ tương tự của các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển - ODA (lợi thế);

-          Có danh sách nhân sự đề xuất và trang thiết bị đề xuất để thực hiện dịch vụ.

Các tư vấn quan tâm được lựa chọn theo mục 1.9 trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Lựa chọn và Thuê tư vấn [theo các khoản Tín dụng & Tài trợ IBRD và IDA] do Bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện công bố bởi Hiệp hội tháng 5 năm 2004 và sửa đổi tháng 10 năm 2006 và tháng 5 năm 2010(\"Hướng dẫn Tư vấn\"), về chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới các hình thức của một công ty liên doanh hoặc tư vấn phụ để tăng cường năng lực của mình.

Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Lựa chọn trên cơ sơ năng lực của tư vấn (CQS) quy định trong Hướng dẫn tuyển chọn Tư vấn.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm có thể được trình bày bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt

Thông tin thêm có thể được cung cấp tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính: Từ 8h00 đến 17h00.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi đến địa chỉ dưới đây bằng văn bản một các trong hình thức (trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện, hoặc bằng fax, hoặc qua e-mail) không muộn hơn 05h00 chiều  ngày 10 tháng 12 năm 2013:

Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức

Người nhận: Ông Phan Quang Dũng – Giám đốc

Số 15 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Tel: 84-4-39388623; Fax: 84-4-39378049

E-mail: pmu-vgu@moet.edu.vn