Ngày cập nhật 12/08/2014
Bản in

Ký hiệu : VGU-S-03-08
Ngày mời thầu : 12/08/2014
Ngày đóng thầu : 15/09/2014
Tệp đính kèm :
Tiêu đề : DỊCH VỤ: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ XÂY DỰNG KHUÔN VIÊN MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(LỰA CHỌN CÔNG TY THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

TÍN DỤNG: IDA 47860

DỊCH VỤ: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

XÂY DỰNG KHUÔN VIÊN MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

KÝ HIỆU: VGU-S-03-08

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng Thế giới cho Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức và một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho dịch vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng khuôn viên mới trường Đại học Việt Đức tại Bình Dương, Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn (sau đây gọi là “Dịch vụ”) bao gồm:

Tổng giá trị xây lắp ước tính (không bao gồm dự phòng phí) khoảng 100 triệu US$.

Tư vấn giám sát sẽ đóng vai trò tương tự như Kỹ sư theo quy định của các hợp đồng FIDIC-MDB.

a)        Cử người có đủ năng lực theo quy định để thực hiện nhiệm vụ của giám sát trưởng và các chức danh giám sát khác.

b)        Lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát bao gồm nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của các chức danh giám sát, lập kế hoạch và quy trình kiểm soát chất lượng, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, phương pháp quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình giám sát thi công xây dựng.

c)        Thực hiện giám sát thi công xây dựng theo yêu cầu của hợp đồng xây dựng, đề cương đã được chủ đầu tư chấp thuận và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

d)        Nghiệm thu các công việc do nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo yêu cầu của hợp đồng xây dựng;

e)        Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định của pháp luật

f)         Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng thi công xây dựng:

g)        Kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung cấp thiết bị;

h)        Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình bao gồm:

-            Kiểm tra, giám sát biện pháp thi công, tiến độ thi công của nhà thầu thi công xây dựng

-            Kiểm tra giám sát khối lượng, chất lượng thi công xây dựng

-            Kiểm tra giám sát đảm bảo vệ sinh môi trường

-            Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

-            Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế và kiến nghị chủ đầu tư điều chỉnh hoặc nhà thầu thiết kế điều chỉnh.

-            Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng;

-            Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình; thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng khi cần thiết;

-            Kiểm tra biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

-            Kiểm tra, đôn đốc, giám sát nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường;

-            Yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

-            Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu;

-            Kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công.

Thời gian thực hiện dịch vụ: Thời gian thực hiện dịch vụ dự kiến khoảng 25 tháng và có khả năng gia hạn, tùy thuộc vào tình hình thực tế thi công. Thời gian bắt đầu dịch vụ dự kiến là tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2015.

Ban Quản lý xây dựng Trường Đại học Việt Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo mời các công ty tư vấn có tư cách pháp nhân hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có năng lực cần thiết và kinh nghiệm liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí của danh sách ngắn như sau:

-            Có kinh nghiệm trong thực hiện các dịch vụ tương tự (danh sách các hợp đồng đã thực hiện, bao gồm quy mô của hợp đồng, giá trị của hợp đồng, thời gian thực hiện, địa điểm và khách hàng);

-            Có kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các dịch vụ tương tự của các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức - ODA;

Các tư vấn quan tâm được lựa chọn theo mục 1.9 trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Lựa chọn và Thuê tư vấn [theo các khoản Tín dụng & Tài trợ IBRD và IDA] do Bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện công bố bởi Hiệp hội tháng 5 năm 2004 và sửa đổi tháng 10 năm 2006 và tháng 5 năm 2010 ("Hướng dẫn Tư vấn"), về chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích. 

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới các hình thức của một công ty liên doanh hoặc tư vấn phụ để tăng cường năng lực của mình.

Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Tuyển chọn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS) quy định trong Hướng dẫn tuyển chọn Tư vấn.

Thông tin thêm có thể được cung cấp tại PMU, số15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong giờ hành chính, từ 8h00 đến 17h00.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi đến địa chỉ dưới đây bằng văn bản hoặc một trong các hình thức (trực tiếp, hoặc qua đường thư tín, hoặc thư điện tử), không muộn hơn

05h00 chiều  ngày 15 tháng 9 năm 2014 (giờ Việt Nam)

Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Đức

Người nhận: Ông Phan Quang Dũng – Giám đốc

Số 15 Hai Bà Trưng ,quận Hoàn Kiếm , Hà nội, Việt nam.

Tel: 84-4-39388623; Fax: 84-4-39378049

E-mail: pmu-vgu@moet.edu.vn