PMU
In trang In trang
 
10/10/2014 09:00:58 GMT+7
Kết quả lựa chọn chuyên gia đấu thầu trong nước
Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng chuyên gia đấu thầu trong nước như sau:
  • Tư vấn cá nhân được tuyển chọn: Nguyễn Thị Loan
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng theo thời gian
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 9 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015