PMU
In trang In trang
 
30/12/2015 14:30:49 GMT+7
Kết quả lựa chọn phiên dịch (phía Nam)
Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường đại học Việt Đức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng Phiên dịch  cho văn phòng phía Nam như sau:
  1. Tư vấn cá nhân được tuyển chọn:  Nguyễn Thị Tám
  2. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo thời gian
  3. Thời gian thực hiện hợp đồng : từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016